کمیته اجرایی

 - دکتر محسن ابراهیمی

دبیر اجرایی کنگره

- حامد افلاطونی
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری