دبیرخانه تجاری سازی

 آدرس دبیرخانه جشنواره تجاری سازی:

تهران - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم زیستی - اتاق 5601- دبیرخانه تجاری سازی کنگره ژنتیک

شماره تماس:

02182884745
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری