آدرس دبیرخانه تجاری سازی

آدرس دبیرخانه جشنواره تجاری سازی:

تهران - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم زیستی - اتاق 5601- دبیرخانه تجاری سازی کنگره ژنتیک
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری