سمینار علمی اقدام پژوهی

سمینار علمی اقدام پژوهی(َAction Research) رفع چالش های یاد گیری و یاددهی مطالب ژنتیک کتاب درسی

 

تلاش در جهت تغییر و نوآوری در حوزه  برنامه درسی، به دست معلمان توانمند به ثمر می رسد. بی شک معلمان پژوهنده برای بهسازی و اصلاح وضعیت موجود دست به اقدامات علمی می زنند تا نتیجه آن منجر به تغییر و اصلاح وضع موجود گردد.

دبیران عزیز زیست شناسی حتما بعد از تدریس یک مبحث درسی از قبیل ژنتیک،  با دانش آموزانی  مواجه شده اید که می گویند من از درس امروز چیزی نفهمیدم یا اینکه، اجازه خانم یا اجازه آقا نمی دانم چرا هر چه می خوانم، نمی توانم ......

اقدام پژوهی، شیوه ای از پژوهش است که در آن معلم به صورت عملی مشکلات کلاس درس را مورد پژوهش قرار می دهد. و از نتایج آن برای بهبود فرایند یاددهی یادگیری استفاده می کند.

 

دبیران محترم  بیائیم دراولین جشنواره دانش آموزی،قدمی کوچکی در ارتقا کیفیت آموزش برداریم و با ارسال مقاله های خود و ارائه آن، همکاران و دانشجو معلمان را در پژوهش های فعال سهیم کنیم .

 

موضوعات

کتاب

  مقطع متوسطه

کروموزوم،  گفتار 1 از فصل 6

زیست شناسی2(پایه یازدهم)

دوم

تقسیم میتوز و عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته، گفتار 2 از فصل 6

زیست شناسی2(پایه یازدهم)        

دوم

میوز و تولید مثل جنسی، گفتار 3 از فصل 6

زیست شناسی2(پایه یازدهم)

دوم

نوکلئیک اسیدها، گفتار1 از فصل 1

زیست شناسی3 (پایه دوازدهم)

دوم

همانند سازی DNA، گفتار 2 از فصل 1

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

رونویسی، گفتار 1 از فصل 2

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

تبدیل زبان RNA به پروتئین، گفتار 2 از فصل 2

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

تنظیم بیان ژن گفتار3 از فصل 2

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

مفاهیم پایه از انتقال اطلاعات در نسل ها، گفتار1  از فصل 3

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

انواع صفات از انتقال اطلاعات در نسل ها، گفتار 2 از فصل 3

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

تغییر در ماده وراثتی جانداران، گفتار 1 از فصل 4

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

تغییر در جمعیت ها، گفتار 2 از فصل 4

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

تغییر در گونه ها، گفتار 3 از فصل 4

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

زیست فناوری و مهندسی ژنتیک، گفتار 1 از فصل 7

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

فناوری مهندسی پروتئین و بافت، گفتار 2 از فصل 7

 

 

ژن درمانی ، گفتار 3از فصل 7

زیست شناسی3 ( پایه دوازدهم)

دوم

الفبای زیست فناوری، فصل 7

علوم تجربی(پایه هشتم)

اول

تولید مثل در جانداران، فصل 8

 علوم تجربی(پایه هشتم)

اول

جدول موضوعات قابل پذیرش در اقدام پژوهی رفع چاش های یاد دهی و یاد گیری ژنتیک

توجه: دبیران گرامی بعد از ثبت نام در سایت، مقاله خودرا  به فرمت pdf  یا word حداکثر در ده صفحه بار گذاری کنید. مقاله ها داوری و به دو صورت سخنرانی و پوستر پذیرفته می شوند. نتیجه داوری به ارسال کنندگان مقاله، اطلاع داده می شود.

چارچوپ طراحی پوستر به پذیرفته شدگان متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهلت ارسال مقاله: از 17 دی ماه تا 17 اسفند ماه 1398

ارائه گواهینامه: به تمامی شرکت کنندگان جشنواره گواهینامه حضور داده می شود.

 مراحل اقدام پژوهی

 

چارچوپ مقاله اقدام پژوهی رفع چالش های یاد دهی و یاد گیری مطالب ژنتیک کتاب درسی برای بارگذاری بر روی سایت کنگره:

1- عنوان

2- نام نویسنده ،  نام مدرسه، شهر و آدرس ایمیل

3- چکیده

4- واژگان کلیدی

5- توصیف وضع موجود و بیان مسئله

6- گرد آوری  شواهد و اطلاعات 1

7- تجزیه و تحلیل داده ها

8- ارائه یا انتخاب راه حل جدید

9- اجرای راه حل ها و کنترل و نظارت  و ثبت آنها

10- گرد آوری شواهد و اطلاعات 2

11 – ارزشیابی تاثیر جدید  و تعیین اعتبار آن

12- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

13- منابع و ماخذ

توجه: مقاله های برتر برای چاپ به فصلنامه علمی تخصصصی پژوهش در آموزش زیست شناسی ارسال می شود.
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری