تاریخ های مهم

زمان ثبت نام:

از 17 ام دی ماه 1398

 

زمان ارسال مقاله:

17 ام دی الی 30 ام خرداد 1399

 

ارسال محتوای بخش مسابقه:

17 ام دی الی 30 ام خرداد 1399

 

ارسال محتوای بخش غرفه نمایشگاهی:

17 ام دی الی 30 ام خرداد 1399

 

سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری