نقد و بررسی مباحث ژنتیک کتاب های زیست شناسی با حضور دبیران و اساتید دانشگاه
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری