معرفی انجمن ژنتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران

 انجمن ژنتیک ایران در سال ۱۳۴۵ با پیشنهاد و پشتکار دکتر پزشکپور مستشفی تأسیس شد. این انجمن ابتدا مشتمل بر گروه های چهارگانه؛ علوم، کشاورزی، پزشکی و دامپزشکی بود. سپس در سالهای ١٣۴٧ تا ١٣۵٧، هفت کنگره علمی مستقل در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز برگزار شد.
بر طبق اساسنامه، هیئت مدیره این انجمن متشکل از ۲ نفر متخصص در حوزه ژنتیک انسانی، ۲ نفر متخصص در حوزه ژنتیک جانوری، ۴ نفر متخصص در حوزه ژنتیک گیاهی، ۵ نفر متخصص در حوزه ژنتیک پروکاریوت ها و ۵ نفر متخصص در حوزه سلول های بنیادی است و در حال حاضر دکتر محمود تولایی ریاست انجمن را بر عهده دارند. همچنین در سال ١٣٩٢ شاخه های ذخایر ژنتیکی و شاخه سلولهای بنیادی ودر سال ١٣٩٣ دو شاخه دانش آموزی و دانشجویی با اهداف متعددی از جمله آموزش و ترویج علوم وابسته به ژنتیک، ایجاد ارتباط علمی بین دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با ژنتیک و ایجاد همکاری و مشارکت دربرگزاری کنگره های علمی به انجمن اضافه گردید.
از فعالیت های انجمن ژنتیک ایران میتوان به تهیه ممیزی علم ژنتیک و سند استاندارد سیتوژنتیک بالینی اشاره نمود. این انجمن، گامهای مهمی در جهت برگزاری همایش های سالیانه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و همکاری دوجانبه با مراکز بین المللی برداشته است.
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری