کمیته علمی

 
اعضای کمیته علمی:
 
-دکتر الهه الهی
عضو هیأت علمی دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران
 
- دکتر محمد پورکاظمی
استاد تمام پايه ٣٦، موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور
 
- دکتر نیازعلی سپهوند
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
- دکتر منصوره موحدین
عضو هیأت علمی گروه تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
- دکتر قاسم حسینی سالکده
عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 
-دکتر سید محمد اکرمی
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
 -دکتر سید مهدی کلانتر
پروفسور سیتوژنتیک مولکولی واحد تولید مثل و ژنتیک، مرکز تحقیقاتی و بالینی ناباروری، پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد
 
-دکتر امیرعلی حمیدیه
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
-دکتر محمود تولایی
رئیس کنگره ژنتیک، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 
-دکتر سید جواد مولی
عضو هیأت علمی گروه ژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس
 
-دکتر مریم مهاجری
دکترای ژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس، مدیر عامل و تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان فناوری نانو دارو البرز
 
-دکتر محسن ابراهیمی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

-دکتر نسترن دراج
دکترای بیوتکنولوژی پزشکی، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

-دکتر محمد شفیعی
دکترای ژنتیک

-دکتر جمشید مولایی
دکترای ژنتیک مولکولی

-دکتر مجید عرفانی مقدم
دکترای بیوفیزیک
 
-دکتر امیر جلالی
عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
 
 -دکتر مریم مقدم متین
عضو هیأت علمی گروه علوم زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 
- دکتر مصطفی سعادت
عضو هیأت علمی گروه سلولی و مولکولی، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 
-دکتر صادق ولیان بروجنی
استاد ژنتيك دانشگاه اصفهان
 
-دکتر محمدعلی آموزگار
عضو هیأت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
 
-دکتر فردین فتحی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
-دکتر محمدعلی فقیهی
پزشک- دکترای علوم زیست پزشکی
 
-دکتر سعید ملک زاده 
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 
-دکتر احمدرضا بهرامی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 
-دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی
رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 
-دکتر حسین بهاروند
عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان
 
-دکتر فروزنده محجوبی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 
-دکتر سید مسعود هوشمند
عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 
-دکتر مختار جلالی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 
- دکتر خسرو خواجه
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر محمدرضا عباس زادگان
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
-دکتر سامان حسین خانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 
-دکتر زهرا سهیلا سهیلی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 
- دکتر حنیفه میرطاووسی
عضو هیأت علمی بیمارستان مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
-دکتر علی فرازمند
عضو هیأت علمی گروه سلولی و مولکولی دانشگاه تهران
 
-دکتر صديقه غربي 
 استاديار ژنتيك، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 
 -دکتر علیرضا عبدالمحمدی
دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
 
 -دکتر علیرضا ترنگ
عضو هیآت علمی مؤسسه تحقیقات برنج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
-دکتر علی محمد احدی
عضو هیأت علمی گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد
 
-دکتر بابک عبدالهی مندولکانی
دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی (ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک) ، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
-دکتر جلال سلطانی
دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 
-دکتر جعفر احمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 
 - دکتر محمد باقر باقريه نجار
 دانشیار بیولوژی دانشگاه گلستان
 
 -دکتر علی اشرف مهرابی
 دانشیار ژنتیک و بهنژادی گیاهی، دانشگاه ایلام
 
-دکتر سعید لطیفی نوید
دانشیار ژنتیک مولکولی پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
-دکتر اسماعیل بابائی
 دانشیار ژنتیک مولکولی، گروه ژنتیک، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
 
- دکتر فرهاد نظریان فیروزابادی
 استاد بیوتکنولوژی دانشگاه لرستان
 
 - دکتر اردشیر نجاتی
عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
- دکتر محمدرضا حجاری
استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 
- دکتر بهمن بهرام نژاد
دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی. دانشگاه کردستان
 
- دکتر علیرضا نبی پور
عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
- دکتر براتعلی فاخری
استاد تمام، ژنتیک بیومتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 
-دکتر شیرین فریور
دانشیار ژنتیک، سلول های بنیادی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی و بیوتکنولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 
-دکتر نسیم قربان مهر
 عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا (س)
 
- دکتر عباس قمری زارع
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 
- دکتر مجید صادقی زاده
عضو هیأت علمی گروه ژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس
 
- دکتر علی شریفی زارچی
عضو هیأت علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
 
- دکتر بهرام محمد سلطانی
عضو هیأت علمی گروه ژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس
 
 - دکتر هادی شیرزاد
دکترای ژنتیک مولکولی، دانشگاه تربیت مدرس
 
- دکتر امین اردشیردوانی
دانشیار پژوهشی دانشکده مهندسی، گروه بیو انفورماتیک
 
 -دکتر وحید شریعتی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بیوانفورماتیک- ژنومیکس
 
-دکتر شیوا ایرانی
دانشیار ژنتیک مولکولی، واحد علوم و تحقیقات

 
 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری