اخبار

سیزدهمین جلسه هفتگی کمیته راهبردی کنگره GC2020 در روز دوشنبه ٨ مهر ٩٨ باحضور اعضا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شانزدهمین کنگره ژنتیک ایران، سیزدهمین جلسه هفتگی کمیته راهبردی کنگره GC2020 در روز دوشنبه ٨ مهر ٩٨ باحضور اعضا برگزار شد.
در این جلسه نمایندگانی از انجمن ژنتیک پزشکی، برای تنظیم و مذاکره برنامه های علمی بخش کنفرانس ژنتیک پزشکی در کنگره حضور داشتند. هم چنین برنامه پیشنهادی در این بخش علمی کنگره و چالش های پیش روی آن به بحث گذاشته شده و تکمیل شد. شانزدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی ژنتیک ایران با همکاری انجمن سلولی مولکولی ایتالیا در تاریخ ٢٧ تا ٢٩ فروردین ١٣٩٩ برگزار خواهد شد.


سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری