اخبار

برنامه جلسات talk to speakers:

 برنامه جلسات talk to speakers:

 
پنج شنبه ساعت 12:30 جلسه صحبت با Dr. Stefan Prost و ساعت 16:30 جلسه صحبت با دکتر یاسر اطلسی و دکتر جعفرنژاد
 
جمعه ساعات 14:30 تا 15:30 و 16:30 تا 17:30 جلسه صحبت با Dr. Salvatore Oliviero و Dr. Valeria Poli.
 
 
دانشجویان و اساتید علاقه مند می توانند برای بحث و تبادل نظر با اساتید در ساعات مقرر در اتاق E حضور داشته باشند.
 
لینک اتاق E:
https://www.skyroom.online/ch/irgenetic2020/virtual-room-e

سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری