رابطین استانی و بین المللی
دکتر بهمن بهرام نژاد

رابط استان کردستان
دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی. دانشگاه کردستان
bbahramnejad@gmail.comدکتر محمد باقر باقريه نجار

رابط استان گلستان
دانشیار بیولوژی دانشگاه گلستان
m.b.bagherieh@gmail.comدکتر بابک عبدالهی مندولکانی

رابط استان آذربایجان غربی
دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی (ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک) دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی
delbabak2000@yahoo.comدکتر علیرضا عبدالمحمدی

رابط استان کرمانشاه
دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
alirezaam2006@gmail.comدکتر سید مهدی کلانتر

رابط استان یزد
پروفسور سیتوژنتیک مولکولی واحد تولید مثل و ژنتیک، مرکز تحقیقاتی و بالینی ناباروری، پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
kalantarsm@ystp.ac.irدکتر فرهاد نظریان فیروزابادی

رابط استان لرستان
استاد بیوتکنولوژی دانشگاه لرستان
nazarian.f@lu.ac.irدکتر علیرضا ترنگ

رابط استان گیلان
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
a_tarang@hotmail.comدکتر امین اردشیردوانی

رابط کشور بلژیک
دانشیار پژوهشی دانشکده مهندسی، گروه بیو انفورماتیک
amin.ardeshirdavani@esat.kuleuven.beدکتر مریم مقدم متین

رابط استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
استاد، گروه علوم زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
matin@um.ac.irدکتر صديقه غربي

رابط استان کرمان
استاديار ژنتيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان
Magharbi@gmail.comدکتر علی اشرف مهرابی

رابط استان ایلام
دانشیار ژنتیک و بهنژادی گیاهی، دانشگاه ایلام
a.mehrabi@ilam.ac.irدکتر علی محمد احدی

رابط استان چهار محال و بختیاری
عضو هیئت علمی گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد
ahadi_al@sku.ac.irدکتر سعید لطیفی نوید

رابط استان اردبیل
دانشیار ژنتیک مولکولی پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلیدکتر اسماعیل بابائی

رابط استان آذربایجان شرقی
دانشیار ژنتیکی مولکولی، گروه ژنتیک، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
babaei2539@gmail.comدکتر جلال سلطانی

رابط استان همدان
دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
soltani@basu.ac.irدکتر جعفر احمدی

رابط استان قزوین
استاد گروه مهندسی ژنتیک و بهنژادی گیاهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
njahmadi910@yahoo.comدکتر اردشیر نجاتی

رابط استان البرز
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، واحد کرج
ardeshir.nejati@gmail.comدکتر مصطفی سعادت

رابط استان های فارس، بوشهر، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد
استاد دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش زیست شناسی، گروه سلولی و مولکولی
saadat@shirazu.ac.irدکتر صادق ولیان بروجنی

رابط استان اصفهان
استاد ژنتيك دانشگاه اصفهان
svallian@sci.ui.ac.irدکتر براتعلی فاخری

رابط استان سیستان و بلوچستان
استاد تمام، ژنتیک بیومتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
ba_fakheri@yahoo.comدکتر علیرضا نبی پور

رابط استان مازندران
استادیار و رییس بخش اصلاح بذر، هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
a.nabipour@areeo.ac.irدکتر محمدرضا حجاری

رابط استان خوزستان
استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
Mohamad.hajari@gmail.comدکتر وحید شریعتی

رابط کشور ایتالیا
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
vshariati@nigeb.ac.irدکتر امیر جلالی

رابط استان مرکزی
استادیار ژنتیک مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، داننشگاه اراک
a-jalali@araku.ac.irسخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری